ครูชาวต่างประเทศ

Mr. Amir Mahdavi
Education Hub Project

Miss Raoua Ben Trichili
Education Hub Project

Miss Raisa Morales Baizabal
Education Hub Project

Miss Inna Yakovenko
Education Hub Project

Mr.Ashraf Baheildin Mansour
Co-teaching Program

Miss. Angelika Barbara Wenskowska

Mr.Ashraf Elkerede

Mr.Konstantin Meziukha

Mr.Mogamat Yusuf Mobarra