นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32102 โรงเรียนเกาะสมุย"
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB