คณะผู้บริหาร

นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : poomesatit@gmail.com

นางจิตติมา วรชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : ywrchat@suansri.ac.th

นางอิสริญ บุญหนัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : isarin.b@suansri.ac.th

นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : darawadee.b@suansri.ac.th

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
อีเมล์ : weerawan@suansri.ac.th

นางสีประภา สุทธิสิน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : phung192@suansri.ac.th

นางพนิดา พรหมสถิตย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมล์ : panida13@suansri.ac.th

นางวาสนา ด้วงรอด
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
อีเมล์ : t.nhoi628@suansri.ac.th

นายกฤษฎา กาลสงค์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมล์ : kay95786@suansri.ac.th