นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา


การลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom


heartheartheartheartheartheartheartheartheartheart

1. เข้าเว็บไซต์  http://classroom.google.com/ เพื่อเข้า  Google Classroom

          Username  :  teacher2@saard.ac.th

                                                                Password  :  teacher2

                            2. คลิกเข้าไปในวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย