นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการเขียนสรุปความโดยใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.13 KB