ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


♦ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ♦

 

♦ สีประจำโรงเรียน ♦


"เขียวเหลือง"

สีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีเหลืองหมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม

 

 

♦ ธงประจำโรงเรียน ♦

"พื้นธงเป็นสีเขียวเหลือง มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง"

 

♦ ปรัชญา (Philosophy) ♦

สุ. จิ. ปุ. ลิ.

สุ จิ ปุ ลิ  คือหัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต

สุ  ย่อมาจาก  สุตตะ  แปลว่า  การฟัง

จิ  ย่อมาจาก  จิตตะ  แปลว่า  การคิด

ปุ  ย่อมาจาก  ปุจฉา  แปลว่า  การถาม

ลิ  ย่อมาจาก  ลิขิต  แปลว่า  การเขียน

 

 

♦ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ♦

 

“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”


 

 

♦ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ♦

“ผู้นำทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

 

♦ ต้นไม้ประจำโรงเรียน ♦

"ต้นราชพฤกษ์"

 

เจตจำนงผู้บริหารสถานศึกษา
เจตจำนงผู้บริหารสถานศึกษา ภาษาอังกฤษ
นโยบายไม่รับของขวัญ

นโยบายไม่รับของขวัญ ภาษาอังกฤษ
นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ภาษาอังกฤษ