วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

♦ วิสัยทัศน์ (Vision) ♦

 

          ภายในปี 2566 โรงเรียนสวนสรีวิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนาสู่สากล เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี  มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ


 

♦ พันธกิจ (Mission) ♦

 

  1. น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการดำรงชีวิต ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยมุ่งเน้นจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย ภายใต้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
  2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดิจิทัล ทักษะทางภาษา ตามความถนัดและศักยภาพ ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
  3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเต็มตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะทางภาษา  มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21  สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM )  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มุ่งเน้นความเป็นประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและทุกภาคส่วน เพี่อเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา และรองรับการกระจายอำนาจ
  5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (BIG DATA) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก   เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข่งทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
  7. จัดหาและพัฒนา สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ให้มีความทันสมัย เพียงพอ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
  9. ใช้นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  10. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อปฏิรูปหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้ผู้เรียน  มีทักษะและความสามารถ ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมเกิดสมรรถหลักที่จำเป็นในการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต