อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/เป้าประสงค์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/เป้าประสงค์

♦ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ♦

 

“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

 

 

♦ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ♦

“ผู้นำทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”


♦ เป้าประสงค์ Goal ♦

  1. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศอบอุ่น เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนทุกคนจบการศึกษาและมีสมรรถนะตามหลักสูตร
  3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะมี่เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global citizen) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมยุคใหม่ และเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้การยอมรับ เชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน


♦ ค่านิยมองค์กร ♦

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการสร้างโอกาสและคุณภาพให้กับผู้เรียน"