นางสาวปวีณา โชติช่วง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารและการจำแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.77 KB