นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
                                    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ชื่อผู้วิจัย                      นางสาวอมรรัตน์  บุญสิน
                                    ตำแหน่งครู  โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
                                    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ปีที่ศึกษา                      2560        


บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่อง          ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตจำนวน 6 ชุด
หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม นำไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบเดี่ยว (1 : 1) จำนวน 3 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ได้ประสิทธิภาพ  เท่ากับ 62.78/61.67 แบบกลุ่ม
(1 : 10) ไม่ซ้ำกับนักเรียนที่ทดลองแบบเดี่ยว จำนวน 9 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ได้ประสิทธิภาพ  เท่ากับ 72.22/71.11 ภาคสนาม (1: 100) ทดลองกับนักเรียนจำนวน 30 คน ที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน และที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองได้ประสิทธิภาพ  เท่ากับ 81.83/81.50  2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จำนวน 12 แผน ใช้เวลาสอน 20 ชั่วโมง คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 4.5)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.87
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
          ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ    82.73 /82.29  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้   ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีความ      พึงพอใจต่อการเรียนระดับมาก  (  = 4.32, S.D. = 1.10) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจใน แต่ละรายการพบว่า ทุกๆ รายการอยู่ในระดับมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.66 KB