นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง
นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง

บทคัดย่อ

 
ชื่อ                :    รายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
                    เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                    โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผู้รายงาน         :    นายวีรวุฒิ   ภู่ท่าทอง
ปีที่รายงาน      :    ปีการศึกษา  2560
 
                รายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่อง  การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จำนวน 40 คน ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  ได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  เรื่อง  การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  เรื่อง  การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent samples ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนบนเครือข่าย บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีประสิทธิภาพ 81.75/81.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ภายหลังใช้บทเรียนบนเครือข่าย สูงกว่าก่อนใช้บทเรียนบนเครือข่าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3. ความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังใช้บทเรียนบนเครือข่าย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ เฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x= 4.43)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.83 KB