นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
ชื่อเรื่อง                   การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ                                   KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ชื่อผู้ศึกษา              นายพร้อมพันธ์  อินทวิเศษ
                               ตำแหน่งครู โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
                               สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ปีที่ศึกษา                 2561
 
 
บทคัดย่อ
                         
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus จำนวน 26 แผน ใช้เวลาสอน 26 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Charming Chumphon แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
           ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 82.97 /82.25 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Charming Chumphon ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีความพึงพอใจต่อการเรียนระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.70) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการพบว่า ทุก ๆ รายการอยู่ในระดับมาก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.75 KB