นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.78 KB