กฎหมายที่เกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู
กฎหมายที่เกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู
กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย กรณี ความผิดปรากฏ ชัดแจ้ง

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการการพักราชการเเละการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ สอบสวน พิจารณา

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วย การ อุทธรณ์ และ การพิจารณา อุทธณ์

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลงเงินเดือน

การขอช่วยราชการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

คำสั่ง สพฐ. ที่ 307-2551 มอบอำนาจต่อการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

คำสั่ง สพฐ. ที่ 660-2555 เรื่องมอบอำนาจการอนุญาตลาไปศึกษา ฯ

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1070-2557 การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ-อนุญาตการลาไปต่างประเทศ

คู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการนำสมรรถนะ 5 ประการสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คู่มือการร้องเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการสู่การพัฒนาหลักศูตรสถานสึกษาฯ

แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับ1

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับ5

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

มอบอำนวจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน 279-256

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี-ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี-ด้านการมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี-ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี-ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 2561

ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครู ฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ 2552

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกจ่าย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเบิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฯ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์และการปฏิบัติในการจัดข้าราชการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version (แก้ไขหน้า 23, 31-32)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

ว 3.2565 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ว4.2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว9.2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ว18.2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 18.2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย