ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบาง (ขุนศุภสินรักษา)
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2442
ชื่อ-นามสกุล : นายพ่วง เพ็ชรสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุ้ย อักษรจิตต์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร กิตติวานิช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2452 – 12 พ.ค. 2460 (8 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : รองอำมาตย์ตรี ขุนบูรณวุฒิ (มี สารเกษตริน)
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ค. 2460 – 24 ก.พ. 2464 (3 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมเซ่ง ตุวิชรานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ก.พ. 2464 – 1 ส.ค. 2467 (3 ปี 5 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : ขุนวิชาการพิสิฎฐ์ (เนื้อม ถาวรบุตร)
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค. 2467 – 21 พ.ค. 2475 (7 ปี 10 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสอน ธรรมเศวต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ค. 2475 – 13 ก.ค. 2481 (6 ปี 2 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียว วารีวนิช
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ก.ค. 2481 – 1 เม.ย. 2494 (12 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายแช่ม ไวทยินทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ก.ย. 2494 – 27 พ.ค. 2495 (8 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายเธียร เจริญวัฒนา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ย. 2495 – 27 มี.ค. 2496 (7 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายยวง คุโรวาท
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ค. 2496 – 6 มิ.ย. 2498 (2 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายยัง เผือกนิยม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มิ.ย. 2498 – 31 พ.ค. 2503 (5 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายรับ โสมณีโชติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2503 – 30 ก.ย. 2512 (9 ปี 4 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวัชรินทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 2513 – 2518 (5 ปี 7 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายหลง หาวารี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 – 2521 (2 ปี 3 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาน ธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 – มิ.ย. 2524 (3 ปี 1 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 – 2 พ.ย. 2533 (9 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาส วงศ์สุวัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2533 – 2535 (2 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายยืนยง กลิ่นรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2535 – 2541 (6 ปี 1 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนิจ ชอุ่มผล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ธ.ค. 2541 – 16 ธ.ค. 2542 (11 เดือน 23 วัน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดเจียม ธนะไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค. 2542 – 7 ต.ค. 2547 (4 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พืชผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548 (11 เดือน 25 วัน)
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล จินดาพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 มี.ค. 2549 – 8 ก.พ. 2554 (4 ปี 10 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน บุญเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.พ. 2554 – 6 ธ.ค. 2555 (1 ปี 9 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย กรานมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ธ.ค. 2555 - 13 พ.ย. 2557 ( 1 ปี 11 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย.2557 - 5 พ.ย. 2561 (3 ปี 11 เดือน)
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ทองศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 (10 เดือน 24 วัน)
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สำรวย ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ธ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563 (2 เดือน 23 วัน)
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ก.ค. 2563 - 4 ก.พ. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน