ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายสุทิน สุทธิสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นางสุธีรา เทียมศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางมยุรี พลดงนอก
หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินทรัพย์