กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมยุรี พลดงนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมานจิต จิตจร
ครูชำนาญการ

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครูชำนาญการ

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครู

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครู

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครู

นางสาวกุลธิดา ซังธาดา
ครู

นางสาวชื่นกมล สอนสุวรรณ
ครู

นางสาวพันทิวา ชาญพลรบ
ครู

นางสาวพรพิมล อ้นกรูด
ครู

นางสาวกนกวรรณ ทวิชศรี
ครู

นางสาวอุไรวรรณ บุญประสงค์
ครู

นางสาวชนัญชิดา บุตรพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา โพธิรัตน์
ครูผู้ช่วย