กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวยอดขวัญ จันทร
ครูชำนาญการ

นางสาวพรชนก ชูศักดิ์
ครู

นางพันธุ์ทิพย์ ศรีสมโภชน์
ครู

นายถนัดกิจ ธารารักษ์
ครูอัตราจ้าง