ลูกจ้างประจำ

นายปุณณรัตน์ ศรีสุวรรณ

หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว
พนักงานขับรถ

นายสันติ นวลสะอาด

นายวันชัย เพชรมุนี

นางพรพิมล ศุภมาตร์