ลูกจ้างประจำ

นายปุณณรัตน์ ศรีสุวรรณ

หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายสันติ นวลสะอาด

นายวันชัย เพชรมุนี