เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายวินัย สุวรรณแย้ม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวรัชดาภรณ์ เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวรัชนี มาตย์วิรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนันทรัตน์ ดวงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวชิตานนท์ ตั้งอั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพนิดา อินทร์มณี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

นางสาวพรวีนัส เซ่งเจริญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวมัษณียา พูนสุข
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวศุภนิตย์ ชุมแก้ว
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายพยุงศักดิ์ นาคอุดม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย

นายวัฒนา ราชเจริญ
พนักงานขับรถ

นายทรงพล รัฐพลกุล
พนักงานขับรถ

นายเสริมศักดิ์ พุ่มสุวรรณ
รักษาความปลอดภัย

นายอภิเดช สถิตย์กุล
พนักงานทำความสะอาด

นางจารุณี บุญซ้อน
พนักงานทำความสะอาด

นางวรพร ด้วงสิน
พนักงานทำความสะอาด

นางชนม์นิษฐา ธงสิบเจ็ด
พนักงานทำความสะอาด

นางเรวดี สุวรรณ
พนักงานทำความสะอาด

นางวาสนา การสุรสิทธิ์
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุจิตตรา แกล้วทนงค์
พนักงานทำความสะอาด