กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาพ ล่องหลง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ เนื้อแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ใจ ชูสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนกชนม์ บุญรัตนวิจิตร์
ครูชำนาญการ

นายนิวัฒน์ สร้อยศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวโสภิตา สุทิน
ครู

นางสาวอภิญญา แก้วมณี
ครู

นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งสวัสดิ์
ครู

นางสาวพัสตราภรณ์ สักคุณี
ครู

นางสาวเฉลิมขวัญ สาระอาภรณ์
ครู

นางสาวณัฐธิดา ชูสกล
ครู

นางสาวชนกวรรณ ฉิมสะอาด
ครู

นางสาวดรัลรัตน์ ประสมทรัพย์
ครู

นายอัมรินทร์ ศรีสว่าง
ครู

นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
ครู

นางสาวกัญญาธนัฏฐ์ ศิริวัฒน์
ครู