ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการ

นางจิตติมา วรชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีราพร เมืองมีทรัพย์
ครูชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ด้วงรอด
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครูชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครูชำนาญการ

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการ

นางจินตนา มณีเสน
ครูชำนาญการ

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครูชำนาญการ

นางสีประภา สุทธิสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลฤดี สไตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครู

นางระพีพรรณ วาสินธุ์
ครู

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ครูชำนาญการ

นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ครูชำนาญการ

นางสาวภาพิมล อ่อนหนู
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ครู

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ครู

นายชวนันท์ ทัศนาภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุช ลิ่มวิจิตรวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณนิตา สุขสบาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวรรณ นามไธสง
ครูผู้ช่วย