กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิยา ครองไกรเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครู

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครู

นายไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์
ครู

นางสาวฉวีวรรณ กู้เมือง
ครู

นายภัสพงษ์ เตี่ยวหู
ครู

นางสาวอนันติยา หารี
ครู

นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสาริทธิ์ คงเกิด
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sarit34994@gmail.com

นายชัยรัตน์ ตั๋นสกุล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : max.za.za.cub@gmail.com

นายณัฐวุฒิ อินทรจักร
ครูอัตราจ้าง