ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุธีรา เทียมศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพรัตน์ ลิมปนะรังสรรค์
ครูชำนาญการ

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครู

นางปิยา ครองไกรเวช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธาสินี เทพไชย
ครู

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครู

นางสาวอาภรณ์ เกษตรสุนทร
ครู

นายเจษฎา เสาวภักดิ์
ครู

นางสาวจิรนันท์ ยอดวงกอง
ครู

นายบรรพต กลิ่นสุม
ครูผู้ช่วย

นายไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉวีวรรณ กู้เมือง
ครูผู้ช่วย

นายภัสพงษ์ เตี่ยวหู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนันติยา หารี
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ อินทรจักร
ครูอัตราจ้าง

นางอมรรัตน์ บรรดา
ครูอัตราจ้าง