กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิยา ครองไกรเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสาวธนัฏฐา ลิ่มสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นายไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์
ครู

นางสาวฉวีวรรณ กู้เมือง
ครู

นางสาวอนันติยา หารี
ครู

นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว
ครู

นางสาวขวัญจิตต์ หอมชื่นใจ
ครู

นายสาริทธิ์ คงเกิด
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : sarit34994@gmail.com

นายชัยรัตน์ ตั๋นสกุล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : max.za.za.cub@gmail.com

นางสาวอัญชนา ใจซื่อดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมฤตา รสสุคนธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกานต์ ปิลกะพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวันรัตน์ หนูหีต
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวิณี พูลเกิด
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ อินทรจักร
ครูอัตราจ้าง