กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษฎา กาลสงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภูวเดช แสงสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสาวนงเยาว์ กฤษฎาสกุลการ
ครู

นายภูวดล สุวรรณรัตน์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา ไหมแก้ว
ครู

นายยงยุทธ แสงสุวรรณ
ครู

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร
ครู

นายกิตติศักดิ์ ชะนา
ครูอัตราจ้าง

นายวิศิษฐ์ บัวชุม
ครูอัตราจ้าง