ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษฎา กาลสงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูวเดช แสงสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นายอำพล บัวสม
ครู

นางสาวนงเยาว์ กฤษฎาสกุลการ
ครู

นายภูวดล สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา ไหมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายยงยุทธ แสงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา แคว้นเขาเม็ง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์ ชะนา
ครูอัตราจ้าง

นายวิศิษฐ์ บัวชุม
ครูอัตราจ้าง