ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจารุวรรณ สุทธิมุสิก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
ครูชำนาญการ

นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีระเดช ไมล์ถึง
ครู

นางณัฐริยา รองพล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวศศิธร ศิรินาโพธิ์
ครู

นายชูชาติ ชูโชติ
ครูอัตราจ้าง