กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววราภรณ์ กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพนิดา พรหมสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภิดา ม่วงหีต
ครูชำนาญการ

นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ครู

นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ครู

นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ครู

นางสาวอ้อมอรุณ บุญอบ
ครู

นางสาวบุษยารัตน์ พรมมี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : numfonbussayarat@gmail.com