กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทิวา อนันตเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : thiwa26@gmail.com

นางสาวปภาดา มณีนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : noowanmail@hotmail.com

นางสุนันทา สกลวิรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sunantasakol@live.com

นางกนกวรรณ ศรีวะสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมลทิรา เอี่ยมสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมิหลา สุดทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ
ครู

นางพิมลพรรณ ควรสวัสดิ์
ครู
อีเมล์ : psukgaew@gmail.com

นางสาวสุภกานต์ โพธิ์ขวาง
ครู

นางสาวณิชาภัทร ทองนาค
ครู

นางสาวกัญน์ภัสสรณ์ ศรีเมือง
ครู

นางสาวอธิตตา เกษทองมา
ครู

นางสาวอิสริญาภรณ์ ครุยทอง
ครู

นางสาวปาริชาติ รัตนวรรณ
ครู

นางสาวหัสยา หมวดสุข
ครู

นางสาวศุภิสรา คล้ายทอง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Supisara.kt1997@gmail.com