ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิวา อนันตเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาดา มณีนวล
ครูชำนาญการ

นางสุนันทา สกลวิรัตน์
ครูชำนาญการ

นางกนกวรรณ ศรีวะสุทธิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมลทิรา เอี่ยมสอาด
ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา หะจิ
ครู

นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ
ครู

นายตฤณชาติ นิลพัฒน์
ครู

นางสาวพันธ์พร สุธรรมา
ครู

นางพิมลพรรณ ควรสวัสดิ์
ครู

นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์
ครู

นางสาวสุภกานต์ โพธิ์ขวาง
ครู

นางสาวณิชาภัทร ทองนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญน์ภัสสรณ์ ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอิสริญาภรณ์ ครุยทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอธิตตา เกษทองมา
ครูผู้ช่วย

นายฟัยรุส บินดาโอะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ รัตนวรรณ
ครูผู้ช่วย