ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระวิจิตรธรรมนิเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : รองเจ้าคณะจังหวัด
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอดุลย์วีรวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : เจ้าคณะอำเภอ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอนงค์ โปขันเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนิตย์ จุลถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักรินทร์ ไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอังคณา อนันตรัตนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล คุรุหงษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศพร พงศ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัชฌา แดงกนิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ วุฒิรวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีบงกช อนุกาญจนชีว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก จันทร์วิไล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ จิ้วบุญสร้าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :