ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล จินดาพรหม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอัชฌา แดงกนิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ จิ้วบุญสร้าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพ่วง พรหมมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ปัจฉิมเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวรรษ กิตติวานิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เพ็งเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. บงกช อนุกาญจนวีระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุธีรา เทียมศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสรัจวรปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาไพโรจน์โอภาสจารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ