นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่องวิวัฒนาการ ของนาฏศิลป์และการละครไทย โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รายวิชาศิลปศึกษา2 (นาฏศิลป์) เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Form
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.03 KB
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รายวิชาศิลปศึกษา2 (นาฏศิลป์) เรื่อง การละครไทย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Form
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รายวิชาศิลปศึกษา2 (นาฏศิลป์) เรื่อง การละครไทย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google Form โดยนางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.15 KB